Linkovi za diskusije
o politi~koj situaciji u Srbiji

Na slede}im stranicama vode}ih zapadnih medijskih ku}a mo`ete na}i forume i chat-stranice za izno{ewe mi{qewa o doga|ajima u Srbiji, agresiji nato fa{ista, trenutne okupacije dela na{e teritorije i o divqawu albanskih terorista nad srpskim stanovni{tvom Kosova.
1) CNN, World MessageBoards/Europe/Balkans flashpoint
    Upi{ite se kao "New User", i ostavite e-mail na koji }e vam oni za par minuta poslati "password and login confirmation" sa kojima mo`ete kasnije kao "registered user" da u~estvujete u novim diskusijama. Izaberite diskusiju "Rebuilding Kosovo"
http://cnnplus.cnn.com/WebX?13@@.ee6b2b1
NaCNN-u mo`ete i u`ivo da diskutujete o politici:
http://www.cnn.com/chat/

2) New York Times, Forums, Konflikt in Kosovo
    Upi{ite se kao "New User",  i ostavite e-mail na koji }e vam oni za par minuta poslati "password and login confirmation" sa kojima mo`ete kasnije kao "registered user" da u~estvujete u novim diskusijama (do kojih se dolazi kada se na levoj strani po~etne stranice klikne na "Forums")
http://207.82.250.251/cgi-bin/linkrd?hm___action=http%3a%2f%2fwww%2enytimes%2ecom
3) MSNBC, World, Message Boards:

Na diskusijama nije potrebno registrovawe putem e-maila.
http://bbs.msnbc.com/bbs/msnbc-world/index.asp

4) Diskusije na Central Europe Online:
    (Postoje grupe za diskusije o Kosovu, Hrvatskoj, Jugoslaviji, nato ekspanziji...)
    Obavezno je registrovawe pseudonima i lozinke,
ostavqawee-maila nije obavezno.
http://www.centraleurope.com/cgi-bin/ceo_board/wwwthread.cgi

5) Diskusije na BBC-u
Na diskusijama je potrebno registrovawe putem e-maila. Diskutuje se o raznim aktuelnim temama, ne samo politi~kim.
http://www.bbc.co.uk/cgi-bin/forums/cgi?fid=50&pg=forum

6) FOX news, diskusije o politici:
Potrebno registrovawe i diskutuje se o raznim aktuelnim temama.
http://www.delphi.com/foxnewsworld/start/

7)Guardian, diskusije o politici:
Potrebno registrovawe putem e-maila. Diskutuje se o raznim aktuelnim temama.
http://talk.newsunlimited.co.uk/WebX?c@@8@.ee6b2d1!u=1c59&a=2v58auf2a7P
8) Le Monde (Za one koji dobro  govore francuski)
Idite na wihove diskusione forume, jedan posve}en Kosmetu.
Morate da odaberete user name i password (procedura je laka).
http://www.lemonde.fr 


A K C I J A
Pi{ite pisma medijima
Adrese medija i uticajnih politi~ara:
Argentina - Australija - Brazil - Indija - Italija - Kanada - Kina
- Nema~ka - Rusija - SAD - Slovenija -
- Holandija - Me|unarodne organizacije
Governmail softver je pravqen iskqu~ivo za slawe e-po{te politi~arima iz SAD i ostatka sveta. Izgleda kao mali brovzer i sadr`i puno e-mail adresa. Sam }e se obnoviti ako je potrebno. Razmena adresa raznih politi~ara vi{e ne}e biti potrebna:

http://www.vista-x.com/governmail/
ili
E-Mail addresses of all heads of state:
http://www.trytel.com/~aberdeen/elinx.html
US politicians: http://www.MrSmith.com/index2.html


Forumi na internetu za diskusije o politi~koj situaciji u Jugoslaviji

Strani internet forumi


Najpopularnija Indijska stranica, chat:
http://chat.123india.com/

Bugarske diskusije o Kosovu:
http://clubs.dir.bg/clubs.htm?cid=21

Bugarski Chat kanal:
http://chat.dir.bg/

Makedonske diskusije o politici:
http://boardhost.com/boards/makedonija/

Makedonske vesti i chat:
http://www.makedonija.com/

Gr~ke diskusije o Kosovu i Srbiji:
http://www.greekforum.com/messages/board-topics.html

Razne Gr~ke diskusije o me|unarodnoj politici:
http://www.greekforum.com/messages/540/540.html?SundayJuly1119990321pm

Ruski sud o ratu u Jugoslaviji, forumi:
http://www.kodeks.net/yugo.htm

Russia Today, diskusije o raznim ruskim i me|unarodnim politi~kim temama
http://www.russiatoday.com/cgi-bin/rt_board/wwwthread.cgi?action=list&board=nato&bnum=7&from=index

Hrvatska stranica za diskusije o me|unarodnoj politici:
(registracija neophodna, traje kratko, po postirawu diskusije automatski se otkriva va{ IP!)
http://server2.ezboard.com:8080/fvlastnetvanjskopoliticketeme

Razne Kineske chat stranice
http://www.surfchina.com/html/entertainment_chat.html

Ostavqawe poruka na kineskom Cyber City sajtu:
http://dfw.ccchome.com/cgi-bin/listcomment?ccc1

Link do desetak razli~itih chat stranica gde se mo`e diskutovati i o politici
http://www.chinese-computer.net/free/chat.htmlDoma}i internet forumi

Srpska Mre`a, diskusije o politici na srpskom i engleskom:
http://www.srpska-mreza.com/forums/1/

Diskusije o politici na Serbian Cafe-u:
http://151.196.223.229/forums/topics/pol1.shtml

Organizacija srpskih studenata u inostranstvu
(klikni na diskusije):
http://208.201.46.13/

Yustart diskusije:
http://www.yustart.co.yu/

Srbija-on-line, stranice za diskusije i chat:
http://srbijaonline.cjb.net/

Razglednica, stranica za Srbe u Wujorku (klikni na diskusije):
http://www.razglednica.com/index.html

Beocity,stranica gde se mo`e diskutovati o politici
http://www.beocity.com/

Beonet, stranica gde se mo`e diskutovati o politici
http://www.beonet.com/cgi-bin/library/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=Forum1

Cafe del Montenegro, crnogorska stranica za diskusije o politici:
http://www.cafemontenegro.cg.yu/forum/foruminnn.asp

Srpski sajt za diskusije na nema~kom jeziku:
http://www.InsideTheWeb.com/mbs.cgi/mb426107

Free Voices from Serbia, sajt za razmenu mi{qewa sa diskutantima izvan Srbije: http://www.xs4all.nl/~freeserb/e-index.html

Stranice vode}ih srpskih novinskih ku}a (pogledati na linkove za kontakt):
Politika: http://www.politika.co.yu
Ve~erwe Novosti: http://www.novosti.co.yu
Blic: http://www.blic.co.yu

Beograd.com - novosti i stranice za izno{ewe mi{qewa

Inet.co.yu - novosti i stranice za izno{ewe mi{qewa

Serbian Unity Congress - stranice za izno{ewe mi{qewa

Jo{ srpskih linkova...


N O V O
Anketa
Dajte svoje mi{qewe o inicijativi koju ova stranica `eli da pokrene

Svrha diskutovawa na internet forumima
Da li u~estvovawem na diskusijama 
mo`emo da promenimo lo{u sliku 
koju svet ima o Srbiji?

Da, mo`emo jako puno da uti~emo
Mo`emo donekle da uti~emo
Nemo`emo mnogo da uti~emo
Uop{te nemo`emo da uti~emo
Nemam mi{qewe
 


Rezultati glasawaOstali linkovi:
Slawe humanitarne pomo}i za Srbiju

Pogledajte kwigu gostiju
Upi{ite se u kwigu gostiju

Stranica za kontakt sa vebmasterom i kwiga utisaka
Natrag na glavnu stranicu
Animacja "CNN", i slike srpskog grba i zastave preuzeti su sa:http://serbianlinks.freehosting.net/slavia.html