Mar{ na Pentagon
Va{ington, 5. juni 1999.


Preko 30 000 demonstranata u~estvovalo je u  mar{u od Vietnam Veterans Memorial Parka do Pentagona. Veli~anstvenom okupqawu su pored Srba prisustvovali i Grci, Rusi, Poqaci, kao i brojni dr`avqani drugih zemaqa. Povod okupqawa bio je protest zbog zlo~ina~ke agresije na Srbiju i ovom prilikom pomenute su i ostale genocidne akcije  ameri~kog re`ima u proteklih 50 godina.
Na ovoj stranici nalazi se 60-ak fotografija sa skupa u Vietnam Veterans Memorial  Parku koji je po~eo u 12:00 ~asova i trajao dva sata. Demonstranti su se potom uputili ka Pentagonu ispred koga su  na improvizovanoj tribini svoje govore dr`ali brojni protivnici ameri~kog militarizma. 

Na slede}oj stranici se nalaze fotografije sa demonstracija povodom dana nato pakta24. aprila 1999.
KLIKNI OVDE

Mnogobrojne parole protiv nato pakta
Grci su bili prisutni u velikom broju
Srpska trobojka u parku Vietnam Veterans Memorila
Anti-nato kisobran

Pogledajte ameri~ku stranicu sa fotografijama i op{irnim izve{tajima sa mar{a na Pentagon
Fotografije sa ranijih demonstracija u Va{ingtonu (1)
(link do Kurjakove stranice) http://members.xoom.com/Ludi_kurjak)
 

Fotografije sa ranijih demonstracija u Va{ingtonu (2)
http://www.frulashow.com/demonstracije/index.html

Prikupqawe humanitarne pomo}i
The Humanitarian Aid Actions
 

Akcije za u~estvovawe u politi~kim diskusijama na internetu
Ostavite svoje utiske-
- kontakt sa Vebmasterom


 Obezbe|ewe ispred i na samom Pentagonu

Frank Kova~, poreklom Ma|ar iz Vojvodine, uputio je re~i podr{ke srpskom narodu

Publika je odu{evqeno pozdravila govor 
Remzi Klarka (Remsey Clark)


 Ba{ kao i govor Ejmi Gudman (Amy Goodman) uperen protiv propagande ameri~kih medija

Na tribini su govorili predstavnici mnogih naroda i svih rasa, ujediweni u osudi najnovijih zlo~ina kreatora novog svetskog poretka

 U znak solidarnosti sa narodom Srbije koji strada pod nato bombama, demonstranti su 

polegali na zemqu u trenutku kad je preko razglasa pu{tena sirena za vazdu{nu uzbunu
Natrag na glavnu stranicu